wyplac-dzisiaj.pl

Autor: dhgd

Zobacz, jak uzyskać gwarancję bankową w 2021 roku

W dobie pandemii, która wstrząsnęła rodzimą gospodarką, wiele podmiotów stara się o uzyskanie gwarancji bankowej, czyli swoistego zabezpieczenia spłaty wierzytelności. W niektórych branżach gwarancja jest wręcz wymagana. Do jakiej kwoty przysługuje gwarancja bankowa? Sprawdź nasz artykuł i przekonaj się, jak załatwić gwarancję bankową w 2021 roku.

Jak uzyskać gwarancję bankową – co to jest i jakie przepisy ją regulują?

Co to jest gwarancja bankowa? Żeby wyjaśnić to pojęcie, warto sięgnąć po definicję zawartą w ustawie Prawo bankowe, według której gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez beneficjenta gwarancji określonych warunków zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. Za sprawą gwarancji możliwa jest spłata wierzytelności, gdy strona nie jest w stanie samodzielnie spłacić zobowiązania. Spłaty dokonuje wtedy bank na rzecz beneficjenta gwarancji.

W polskich realiach występuje zarówno gwarancja krajowa, jak i gwarancja bankowa w obrocie zagranicznym. Może być ona udzielona w formie gwarancji bezwarunkowej oraz warunkowej (dokumentowej). Pierwszy rodzaj zobowiązuje instytucję do wypłaty świadczenia bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków, np. przedstawienia dokumentów. Gwarancja warunkowa uzależnia wypłatę sumy gwarancyjnej od rozmaitych czynników. Strony mogą np. zastrzec w umowie, że wierzytelność zostanie opłacona dopiero po okazaniu określonych dokumentów. Wyróżniamy również gwarancję bankową na lokaty, gwarancję dla biur turystycznych, do licencji transportowej czy gwarancję bankową zwrotu zaliczki.

Jak uzyskać gwarancję bankową – formalności

Gwarancja bankowa jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w tak niepewnych czasach. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak uzyskać gwarancję bankową – czego wymagają instytucje udzielające zabezpieczenia oraz jakie dokumenty należy przedstawić. W pierwszej kolejności należy udać się do banku, w którym gwarancja ma zostać udzielona. Instytucja dokładnie prześwietli finanse przedsiębiorstwa – sprawdzi przychody i zobowiązania, a następnie określi stopień ryzyka, jakie może wystąpić po podpisaniu umowy. Bank może również wymagać przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia np. hipoteką na nieruchomości będącej własnością podmiotu starającego się o uzyskanie gwarancji. Klienci, którzy pozytywnie przejdą proces weryfikacji, mogą podpisać umowę.

Jak uzyskać gwarancję bankową – elementy umowy

Umowa gwarancji bankowej powinna zawierać szczegółowe zapisy dotyczące stron, rodzaju gwarancji oraz wierzytelności, którą bank zobowiązuje się spłacić. To oczywiście nie wszystkie kwestie, które należy w niej zawrzeć. W umowie trzeba określić:

– czy jest to gwarancja warunkowa, czy bezwarunkowa,

– czas trwania gwarancji,

– maksymalną kwotę gwarancji,

– wierzytelność objętą gwarancją,

– termin obowiązywania gwarancji,

– termin wypłaty sumy gwarancyjnej,

– warunki wypłaty gwarancji bankowej.

Prawo bankowe określa, że udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności.

Jak uzyskać gwarancję bankową – koszt

Ile kosztuje gwarancja bankowa – to jedno z najważniejszych pytań, jakie stawiają sobie przedsiębiorcy. Wszystko zależy od banku, a także kwoty wierzytelności będącej przedmiotem umowy. Z reguły strona musi zapłacić prowizję, która stanowi określony procent wyżej wymienionej kwoty. Warto też pamiętać o tym, że na ostateczny koszt może się składać wiele czynników, np. opłata za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie umowy, wystawienie promesy gwarancji, zmianę warunków umowy, np. jej przedłużenie, a także za wypłatę świadczenia. Z reguły płatne jest również podwyższenie kwoty …

Przewiń do góry